Orlando Immigration Lawyer
Maney Gordon
Orlando Immigration Attorney About Us Staff Law Blog Mission Statement Employment Contact Us
Free Case Evaluation Why hire an immigration lawyer? Employee Information View our injury website
Immigration
Additional Types of Visas
Asylum
Business & Investor Visas
Citizenship
Deportation Defense
Employment Eligibility Verification
Family Visas
Fiancée Visa
For Employers
For Individuals
Green Card
Immigrant Visa
Naturalization
Non-Immigrant Visa
Permanent Residence Visa
Student Visa
Visa
Why Hire an Immigration Lawyer?
Work Visa
Frequently Asked Questions
Watch our informative videos

ทนายอิมมิเกรชั่นในออแรนโด้ ฟลอริด้า

Orlando Immigration Attorney

ผู้ช่วยของท่านด้านกฏหมายอิมมิเกรชั่น

ความซับซ้อนของกฏหมายอิมมิเกรชั่นในสหรัฐอเมริกาอาจทำให้หลายท่านที่ต้องเกี่ยวข้องกับการสมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานั้นต้องเคยสับสนไปกับขั้นตอนและประ

เภทของวีซ่าที่ท่านต้องการสมัครไม่มากก็น้อย หากท่านอาศัยอยู่ในออแรนโด้ และต้องการ

คำแนะนำทางด้านกฏหมายอิมมิเกรชั่นจากผู้เป็นกูรูและชำนาญวิชาชีพในสาขานี้ แมนีย์

แอนด์กอร์ดอนสามารถช่วยท่านได้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 40 ปี และ ตลอดจนความ

สำเร็จในแต่ละเคส เป็นเครื่องรับประกันความสามารถของเราได้เป็นอย่างดี แมนีย์แอนกอร์

ดอนช่วยให้การจัดการกับแบบฟอร์ม และการติดต่อกับหน่วยงานราชการ US อิมมิเกรชั่น

เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป อย่างที่เราทราบกันดีเคสที่ไม่ผ่านการอนุมัตินั้นมีปัจจัย

หลายอย่างด้วยกัน เช่นความผิดพลาดในการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนด้วยตนเิอง และบาง

ครั้งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสร้างความล่าช้าให้เกิดขึ้นกับการยื่นเรื่องของท่านอย่างคาดไม่ถึงการมีตัวแทนที่ชำนาญในเรื่องการขอวีซ่าเข้าสหรัฐดำเนินเรื่องให้กับท่านจึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้ท่านวางใจได้ว่าการยื่นเรื่องเป็นไืปในทิศทางที่ถูกต้อง ตลอดจนการติดต่อแจ้ง

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเคสของท่านอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสนั้นช่วยให้

ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในบริการของที่ปรึกษากฏหมาย US อิมมิเกรชั่นแมนีย์แอนด์

กอร์ดอนเป็นอย่างมาก การบริการเป็นตัวแทนขอวีซ่าของแมนีย์แอนด์กอร์ดอนนั้นไม่มีข้อจำ

กัดเพียงเฉพาะการบริการกับปัจเจกบุคคลเืท่านั้นเรามีประสบการณ์เป็นตัวแทนให้กับหน่วย

งาน บริษัท ที่ต้องการจ้างงานบุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา การโอนย้าย

เจ้าหน้าที่จากประเทศอื่นเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จำเป็นในสหรัฐอเมริกา ปัจจัยที่จะทำ

ให้การดำเนินเรื่องนี้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยผู้ช่วยที่ีเปี่ยมประสบการณ์ด้านการดำเนิน

เรื่องขอวีซ่า US โดยตรง เพื่อให้ธุรกิจของท่านห่างไกลจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้ในแต่ละขั้นตอนการขอวีซ่าให้กับลูกจ้างในอนาคตของท่าน

ทนายอิมมิเกรชั่นในออแรนโด้

สำนักงานกฏหมายแมนีย์แอนด์กอร์ดอนในออแรนโด้ มีบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำ

นาญอย่างกว้างขวางในเรื่อง US วีซ่าแขนงต่างๆ เช่น Deportation Defense, Naturalization, Citizenship, Green Cards, Asylum, Visa – non – immigrant visa; immigrant visa, student visa, fiancee visa, business & investor visas, employment visa I-9, employment eligibility verification

ด้วยจำนวนประสบการณ์ของทนายความแต่ละท่านในแมนีย์แอนด์กอร์ดอนรวมกันได้เพาะ

บ่มความเชี่ยวชาญและชำนาญในการดำเนินเรื่องในนามของลูกค้าในแต่ละเคส เีราตระหนัก

ว่าแต่ละเคสนั้นมีความเฉพาะตัวและต้องการความใส่ใจในรายละเิอียดช่วยเหลือเป็นรายๆไป

ทนายริชาร์ด แมนีย์ ได้รับ AV rating จาก Martindale-Hubbell ซึ่งนับเป็นเครื่องหมาย

แสดงมาตรฐานขั้นสูงสุดในการประกอบวิชาชีพด้านกฏหมายอิมมิเกรชั่นสหรัฐ โดยการ

คัดเลือกนี้มีหลักเกณฑ์วัดจากความสามารถการประกอบวิชาชีพ และ อันดับต่อมาได้แก่

ศีลธรรมและจรรยาบรรณ นอกจากนั้นมิืสเตอร์แมนีย์ยังผ่านการรับรองจากสภาทนายความ

จาก Florida Bar ทนายความแมนีย์กอร์ดอนยินดีที่จะตอบคำถามเบื่องต้นให้กับลูกค้ารวม

ถีงคำแนะนำทางเลือกต่างๆที่เหมาะสมกับเคสของท่าน

หากท่านต้องการคำแนะนำจากผู้ชำนาญในการดำเนินเรื่องเพื่อขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐ

เพื่อส่วนบุคคล หรือ เพื่อ องค์กร บริษัท ต่างๆ กรุณาติดต่อทนายอิมมิเกรชั่นออแรนโด้

วันนี้ ที่หมายเลข 407-857-1300 แล้วพบกันครับ สวัสดี

Follow Us On

Maney Gordon - Orlando Immigration Lawyer
Located at 6200 Lee Vista Boulevard, Suite 300, Orlando, FL 32822.
Phone: (888) 635-2044.
Website: .